อัตราดอกเบี้ย
ดาวน์โหลด APP.
ดาวน์โหลด APP. FORESTCOOP
อ่านวารสารสหกรณ์ป่าไม้
ฉบับประจำเดือน ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัปเดต 1 เม.ย. 61
ประเภท ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 3.00
อเนกประสงค์ 2.75
ออมทรัพย์พอเพียง 4.00
เกษียณเปี่ยมสุข 3.75
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัปเดต 1 เม.ย. 61
ประเภท ดอกเบี้ย
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.10
สามัญทั่วไป 6.10
เงินกู้สามัญดิจิทัล 6.10
สามัญเพื่อการศึกษา 4.50
สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.50
สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50
สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4.50
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.50
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.50
สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 4.50
สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 6.10
หนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน 3.75
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ อัปเดต 1 เม.ย. 61
ประเภท ดอกเบี้ย
พิเศษเงินฝากค้ำประกัน 4.50
พิเศษหุ้นค้ำประกัน 5.90
กิจการอาคารประเภท 1 5.55
กิจการอาคารประเภท 2 5.80
พิเศษ พ.ร.บ.บำเหน็จ 4.95
พิเศษเพื่อการอื่น กรณีซื้อที่ดิน 6.00
เพื่อการเคหะ ประเภท 1 คงที่ 2 ปีแรก (0% 12 เดือน) ห้ามไถ่ถอนก่อน 5 ปี 3.50
เพื่อการเคหะ ประเภท 2 คงที่ 2 ปีแรก (0% 6 เดือน) ห้ามไถ่ถอนก่อน 3 ปี 4.50
เพื่อการเคหะ ประเภท 3 ดอกเบี้ยลอยตัว 5.55
อ่านวารสารสหกรณ์ป่าไม้
ฉบับประจำเดือน ธันวาคม 2562