ข่าวสารสหกรณ์

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคีสหกรณ์ฯ

 


 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาคีสหกรณ์บางเขน ครั้งที่ 2 
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559

           นายวิชิต สนธิวณิช รองประธานกรรมการ สอ.ปม. ตัวแทนจากสอ.ปม. ในฐานะเจ้าภาพจัดภาคีสหกรณ์บางเขน ประจำปี 2559 ได้กล่าวเปิดการประชุม  โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสหกรณ์ภาคีบางเขน ได้แก่ งบการเงิน ข้อมูลการลงทุน เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบ ATM  และระบบบริหารงานสหกรณ์ (CCS)และในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ เรื่องมุมมองด้านการลงทุน โดยนายวจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนผสม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด  และสหกรณ์ต่างๆ ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์