กิจกรรมสมาชิก

สนับสนุน 4 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา ม้านั่ง ห้องสมุด ฯลฯ

สนับสนุน 4 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ
ทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา ม้านั่ง ห้องสมุด ฯลฯตามที่สหกรณ์ได้ประกาศแจ้งให้สมาชิกสหกรณ์ โปรดช่วยกันแจ้งสถานที่ตั้ง รายละเอียดของโรงเรียนป่าไม้อุทิศมายังสหกรณ์ เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุน นั้น ปรากฏว่า สมาชิกให้ความสนใจแจ้งมายังสหกรณ์ และเมื่อสหกรณ์ได้ประสานงานในรายละเอียด ความต้องการความช่วยเหลือไปยังโรงเรียนดังกล่าวแล้ว ในปี 2547 สรุปความต้องการสนับสนุนจากโรงเรียนป่าไม้อุทิศ รวมทั้งสิ้น 4 โรงเรียน

คณะกรรมการดำเนินการ จึงมีมติอนุมัติเงินทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อให้การสนับสนุนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ จำนวน 4 โรงเรียน คือ

1. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (กรมป่าไม้ สร้างเมื่อปี 2524) ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ สนับสนุนโครงการจัดทำหลังคาสถานที่แปรงฟันสำหรับเด็ก และเตาเผาขยะ จำนวนเงิน 10,000 บาท และทุนการศึกษา 2,000 บาท
2. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 (กรมป่าไม้ สร้างเมื่อปี 2523) ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี สนับสนุนโครงการพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียน จำนวนเงิน 10,000 บาท ทุนการศึกษา 2,000 บาท และอุปกรณ์กีฬา 3,000 บาท
3. โรงเรียนบ้านกุงแกงป่าไม้อุทิศ 12 (กรมป่าไม้ สร้างเมื่อปี 2524) ต.ทุ่งยาว จ.แม่ฮ่องสอน สนับสนุนโครงการพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียน จำนวนเงิน 10,000 บาท ทุนการศึกษา 2,000 บาท
4. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (กรมป่าไม้ สร้างเมื่อปี 2528) ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กายจนบุรี สนับสนุนโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม จัดซื้อม้าหินสำหรับนั่งจำนวน 20 ชุด ทุนการศึกษา 2,000 บาท และอุปกรณ์กีฬา 3,000 บาท
..............................
สนับสนุนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ