ข่าวน่าสนใจ

ขยายเวลาการยื่นขอกู้เงิน ผ่านเคาน์เตอร์บริการ เริ่มใช้วันที่ 15 ส.ค. 59 เป็นต้นไป

 

 

ขยายเวลายื่นขอกู้เงิน ผ่านเคาน์เตอร์บริการ

เริ่ม 15 สิงหาคม 2559 

          ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้เปิดบริการให้สมาชิกและสมาชิกสมทบยื่นขอกู้เงินสามัญผ่านเคาน์เตอร์บริการ โดยกำหนดให้สมาชิกและสมาชิกสมทบยื่นขอกู้เงินตั้งแต่เวลา 08.30-11.00น. ได้รับการอนุมัติเงินกู้ภายในเวลาไม่เกิน 13.00 น. ของวันที่ยื่นขอกู้นั้น สหกรณ์เห็นว่าสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือสมาชิกส่วนกลางที่ติดภารกิจช่วงเช้า และมีความจำเป็นต้องใช้บริการเงินกู้ของสหกรณ์ ได้ยื่นขอกู้เงินเกินเวลา 11.00น. ทำให้ไม่ได้รับการอนุมัติเงินกู้ในวันนั้น สหกรณ์จึงเห็นควรขยายเวลายื่นกู้ผ่านเคาน์เตอร์บริการ เป็นเวลา 08.30 - 13.00 น. และอนุมัติเงินกู้ให้สมาชิกตั้งแต่เวลา 14.30 น. ของวันที่ยื่นขอกู้ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป