กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค่ายเยาวชนคนรักป่า รุ่น 8 ค่ายโตนงาช้าง จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2549

ค่ายเยาวชนรุ่น 8 โตนงาช้าง
ปิดเทอม เม.ย. นี้สมัครด่วน
!

ตามคำเรียกร้อง ค่ายปิดเทอมใหญ่ ! เมษายน 2549 สำหรับสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ ค่ายเยาวชนคนรักป่า รุ่น 8 ค่ายโตนงาช้าง จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2549 รับสมัครสมาชิกที่ประสงค์ส่งบุตรซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 จำนวน 80 คน สนใจสมัครด่วน สมัครก่อนมีสิทธิก่อน

สมัครได้ที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) โทร 074 - 311020 ต่อ 4292 โทรสาร 074 - 312155 หรือ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี โทร 073 - 336290 หรือที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 เมษายน 2549

สำหรับกิจกรรมมีทั้งการเดินป่าและการบรรยายเชิงปฏิบัติการในเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ การจัดการอุทยานแห่งชาติ โลกและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาป่าไม้และสัตว์ป่า การสื่อความหมายธรรมชาติ เยาวชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมดูนก ศึกษาพันธุ์ไม้
...........................