ภาพข่าวเยี่ยมดูงาน

สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมงาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ICT อังคารที่ 2 ต