ภาพข่าวเยี่ยมดูงาน

สอ.สหภาพแรงงานไทยเรยอน จก. เยี่ยมชมงาน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

 

                                     สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
                                                   เยี่ยมชมงาน วันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 55

               นายเฉลย ชมบุหรั่น ประธานกรรมการ สอ.สหภาพแรงงานไทยเรยอน จก. นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 11 ท่าน เยี่ยมชมและศึกษางานในด้าน นวัตกรรมด้าน ATM ของสอ.ปม. การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิก และระบบสารสนเทศ  โดยมีนายจงเจริญ กิจสำราญกุล ประธานกรรมการดำเนินการให้การต้อนรับ และนายวิชิต สนธิวณิช บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร