ภาพข่าวเยี่ยมดูงาน

ผู้แทนสหกรณ์สิงคโปร์ เยี่ยมชมการดำเนินการ 15 สิงหาคม 2551


ผู้แทนสหกรณ์สิงคโปร์
เยี่ยมชมการดำเนินการ
15 สิงหาคม 2551

คณะผู้แทนสหกรณ์จากประเทศสิงคโปร์
เยี่ยมชมการดำเนินงานของ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551
โดยมีนายพิณ เกื้อกูล ประธานกรรมการ
คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ