ภาพข่าวเยี่ยมดูงาน

สอ.สาธารณสุขขอนแก่น เยี่ยมชมดูงาน 22 กรกฎาคม 2551


สอ.สาธารณสุขขอนแก่น
เยี่ยมชมดูงาน
22 กรกฎาคม 2551

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น จำกัด
ทัศนศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารการจัดการ
การให้บริการสมาชิก สหกรณ์ ATM การจัดสวัสดิการ
และการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ของสหกรณ์
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551
โดยมีนายพิณ เกื้อกูล ประธานกรรมการ
คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
และนายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ บรรยายสรุป