ภาพข่าวเยี่ยมดูงาน

สอ. นครหาดใหญ่ เยี่ยมชมดูงาน 13 มิถุนายน 2551


สอ. นครหาดใหญ่
เยี่ยมชมดูงาน
13 มิถุนายน 2551

สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด
ทัศนศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารการจัดการ
การให้บริการสมาชิก สหกรณ์ ATM การจัดสวัสดิการ
และการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ของสหกรณ์
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551
โดยมีนายพิณ เกื้อกูล ประธานกรรมการ
คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
และนายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ บรรยายสรุป