ภาพข่าวเยี่ยมดูงาน

สอ.ไทยน้ำทิพย์ เยี่ยมชมดูงาน 23 เมษายน 2551


สอ.ไทยน้ำทิพย์
เยี่ยมชมดูงาน
23 เมษายน 2551

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยน้ำทิพย์ จำกัด
ทัศนศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารการจัดการ
การให้บริการสมาชิก สหกรณ์ ATM การจัดสวัสดิการ
และการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ของสหกรณ์
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551
โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ รองประธานกรรมการ
คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
และนายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ บรรยายสรุป