ภาพข่าวเยี่ยมดูงาน

สอ. ทีทีแอนด์ที เยี่ยมชมดูงาน 9 พฤศจิกายน 2550


สอ. ทีทีแอนด์ที
เยี่ยมชมดูงาน
9 พฤศจิกายน 2550

สหกรณ์ออมทรัพย์ทีทีแอนด์ที จำกัด
ทัศนศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการการบริหารการจัดการ
การให้บริการสมาชิก สหกรณ์ ATM การจัดสวัสดิการ
และการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ของสหกรณ์
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550
โดยมีนางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ ประธานกรรมการ
คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
และนายวิชิต สนธิวณิช กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ บรรยายสรุป