มุมผู้แทนสมาชิก

ศูนย์ประสานงานสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้

                     

    ศูนย์ประสานงานสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  

               การจัดตั้งศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เป็นแนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มสมาชิก มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและสร้างผู้นำสหกรณ์ โดยปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มีศูนย์ประสานงานทั้งสิ้น 11 แห่ง ดังนี้                  
                   

 ศูนย์ประสานงานสมาชิก                                   วันเปิด

1. ศูนย์ประสานงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี         16 ธันวาคม 2549

                                      

 

2. ศูนย์ประสานงานจังหวัดสงขลา            28 กันยายน 2550

 

 

3. ศูนย์ประสานงานจังหวัดเชียงราย          23 กันยายน 2554

 

4. ศูนย์ประสานงานราชพฤกษ์ลำปาง     30 ตุลาคม 2555

 

 

5. ศูนย์ประสานงานจังหวัดตาก                 7 มกราคม 2556

6. ศูนย์ประสานจังหวัดนครราชสีมา        12 กรกฎาคม 2556

7. ศูนย์ประสานงานจังหวัดขอนแก่น         2 ตุลาคม 2556

 

8. ศูนย์ประสานงานจังหวัดปราจีนบุรี       26 กันยายน 2557

 

 

 

 

9. ศูนย์ประสานงานจังหวัดชลบุรี         24 พฤศจิกายน 2557

 

 

 

 

10. ศูนย์ประสานงานจังหวัดเชียงใหม่      28 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

11. ศูนย์ประสานงานจังหวัดแพร่                                        (อยู่ระหว่างดำเนินการ)