มุมผู้แทนสมาชิก

กิจกรรมกลุ่มสมาชิกเปิดแล้ว ! กิจกรรมกลุ่มสมาชิก
สัมมนาความรู้อุดมการณ์สหกรณ์ฯลฯ
สมาชิกตั้งแต่ 40 คน
เสนอโครงการของบสนับสนุนได้

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ประกาศเรื่อง การจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ประจำปี 2547 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ฯ สิทธิประโยชน์ของสมาชิก และการสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิกของทุกส่วนราชการเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันของมวลสมาชิก รวมทั้งเพื่อเป็นการรวบรวมข้อคิดเห็นเสนอแนะต่อการบริหารงานของสหกรณ์ โดยให้สมาชิกไม่ว่าสังกัดกลุ่มหรือส่วนราชการใดเสนอโครงการจัดกิจกรรมกลุ่มมายังสหกรณ์ฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมจากสหกรณ์

สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกที่มีความประสงค์จัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 40 คน สามารถลงชื่อเพื่อเสนอโครงการตามแบบข้อเสนอโครงการการจัดกลุ่มสมาชิก ประจำปี 2547 ตามแบบที่สหกรณ์กำหนดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 สหกรณ์จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้ตามความเหมาะสมของโครงการและประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ โดยจะประกาศผลการพิจารณาเดือนละ 1 ครั้ง

ลักษณะของโครงการ เช่น การประชุมเสนอแนะข้อคิดเห็น การเชิญวิทยากรหรือผู้แทนสมาชิกอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ สิทธิประโยชน์ของสมาชิก การศึกษาดูงาน ทัศนะศึกษาสหกรณ์ใกล้เคียง เป็นต้น

เมื่อได้รับการอนุมัติโครงการแล้วจะต้องรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่มพร้อมภาพถ่ายประกอบภายใน 15 วันนับจากวันเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม

กิจกรรมกลุ่มสมาชิก
เครือข่ายเอื้ออาทร
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด--------------------------------------------------------
ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
เรื่อง การจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ประจำปี 2547
--------------------------------------------------------

การรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันเป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของสหกรณ์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์และแผนงานตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงเห็นควรจัดให้มีกิจกรรมกลุ่มสมาชิก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ฯ สิทธิประโยชน์ของสมาชิก และการสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิกของทุกส่วนราชการเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันของมวลสมาชิก รวมทั้งเพื่อเป็นการรวบรวมข้อคิดเห็นเสนอแนะต่อการบริหารงานของสหกรณ์ โดยให้สมาชิกไม่ว่าสังกัดกลุ่มหรือส่วนราชการใดเสนอโครงการจัดกิจกรรมกลุ่มมายังสหกรณ์ฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมจากสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
1.2 เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกิจการและสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับจากสหกรณ์
1.3 เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิกเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันของมวลสมาชิกไม่ว่าสังกัดจะกลุ่มหรือส่วนราชการใด
1.4 เพื่อส่งเสริมบทบาทของผู้แทนสมาชิก และสมาชิกซึ่งจะเป็นผู้แทนสมาชิกต่อไป
1.5 เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นของสมาชิกและผู้แทนเสนอเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารกิจการของสหกรณ์

2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

3. การเสนอโครงการ
3.1 สมาชิก ในสังกัดกลุ่มหรือส่วนราชการเดียวกัน หรือต่างสังกัดกลุ่มหรือต่างสังกัดส่วนราชการ ประสงค์จะจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก โดยลงชื่อเพื่อเสนอโครงการไม่น้อยกว่า 40 คน ตามแบบเสนอโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก พร้อมเอกสารต่าง ๆ ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
3.2 เสนอโครงการไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547

4. หลักฐานและเอกสารประกอบ
4.1 แบบฟอร์มใบเสนอโครงการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก
4.2 รายชื่อสมาชิกที่มีความประสงค์จะ