ภาพข่าวเยี่ยมดูงาน

สอ.สาธารณสุขนครราชสีมา ศึกษาดูงาน 20 กุมภาพันธ์ 2552


สอ.สาธารณสุขนครราชสีมา
ศึกษาดูงาน
20 กุมภาพันธ์ 2552

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
ทัศนศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารการจัดการ
การให้บริการสมาชิก สหกรณ์ ATM การจัดสวัสดิการ
และการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ของสหกรณ์
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552
โดยนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ
คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
นายวิชิต สนธิวณิช กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการบรรยายสรุป