ภาพข่าวเยี่ยมดูงาน

สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล จก. เยี่ยมชมงาน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554


สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล จก.
เยี่ยมชมงาน
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554

ศ.นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์ ประธานกรรมการ นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 11 ท่าน
ศึกษาดูงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมการเงินของสมาชิกด้านต่างๆ
และแนวทางการพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดยมี
นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการดำเนินงาน
นายวิชิต สนธิวณิช กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ บรรยายสรุป ภาพรวมขององค์กร