ภาพข่าวเยี่ยมดูงาน

สอ.กลุ่มทหารเรือ เยี่ยมชมดูงาน 21 พฤษภาคม 2551


สอ.กลุ่มทหารเรือ
เยี่ยมชมดูงาน
21 พฤษภาคม 2551

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สรรพาวุธทหารเรือ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึกกองเรือยุทธการ จำกัด
ทัศนศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารการจัดการ
การให้บริการสมาชิก สหกรณ์ ATM การจัดสวัสดิการ
และการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ของสหกรณ์
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2551
โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ รองประธานกรรมการ
คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
และนายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ บรรยายสรุป