ภาพข่าวเยี่ยมดูงาน

สอ.สาธารณสุขพิษณุโลก เยี่ยมชมดูงาน 10 กรกฎาคม 2551


สอ.สาธารณสุขพิษณุโลก
เยี่ยมชมดูงาน
10 กรกฎาคม 2551

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด
ทัศนศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารการจัดการ
การให้บริการสมาชิก สหกรณ์ ATM การจัดสวัสดิการ
และการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ของสหกรณ์
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551
โดยมีนายพิณ เกื้อกูล ประธานกรรมการ
คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
และนายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ บรรยายสรุป