ภาพข่าวเยี่ยมดูงาน

สอ.ปม.เยี่ยมชมดูงาน สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 19 มีนาคม 2552


สอ.ปม.เยี่ยมชมดูงาน
สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
19 มีนาคม 2552

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ทัศนศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการการบริหารการจัดการ
รวมทั้งการจัดสวัสดิการ และการดำเนินงานด้านอื่น ๆ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2552
โดยมีคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ