ภาพข่าวเยี่ยมดูงาน

สอ. กรมประมง เยี่ยมชมดูงาน 29 พฤษภาคม 2552


สอ. กรมประมง
เยี่ยมชมดูงาน
29 พฤษภาคม 2552

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด
ทัศนศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารการจัดการ
การให้บริการสมาชิก สหกรณ์ ATM การจัดสวัสดิการ
และการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ของสหกรณ์
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552
โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
นายวิชิต สนธิวณิช กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการบรรยายสรุป