มุมผู้แทนสมาชิก

ประมวลภาพกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ปี 2555

                                                                                      
                        ประมวลภาพกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ประจำปี 2555 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ส่งเสริมกิจกรรมผู้แทนสมาชิกโดยมีนโยบายให้กลุ่มสมาชิกเสนอโครงการกิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้จากการส่งเสริมการออมทรัพย์ของสหกรณ์มากยิ่งขึ้นยังส่งผลให้เป้าหมายการออมทรัพย์ในภาพรวมของสหกรณ์มีความกระจ่าง ชัดเจนและสมาชิกเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ที่สหกรณ์มีให้มากขึ้นกว่าเดิมและยังเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพและได้แลกเปลี่ยนความรู้ทัศนคติต่อกันอีกด้วย
       
                         กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมกลุ่ม ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555 ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) นายสุเทพ บัวจันทร์ บรรยายเรื่อง สิทธิประโยชน์สมาชิก

                    

                     

                     

                                 
กลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    กลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมกลุ่ม จำนวน 5 ครั้ง มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 350 คน สมาชิกสมทบ 95 คน พนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมา จำนวน 51 คน รวมทั้งสิ้น 496 คน

                    
        
           

                            

                                                                                         กลุ่มสำนักวิจัย ฯ

         กลุ่มสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้จัดกิจกรรมกลุ่ม เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555 โดยบรรยายความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ และเดินทางไปที่วัดเล่งฮกยี่ นมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ และวัดสมานรัตนาราม ไหว้พระพิฆเนศปางนอนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ จากนั้นเดินทางไปบริจาคเงินให้กับมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการบ้านบางปะกง จำนวนเงิน 10,000 บาท

                    
        

                                                     

                                                     

                                                        

                                                                                            กลุ่มจังหวัดแพร่
         กลุ่มจังหวัดแพร่ ได้จัดกิจกรรมกลุ่ม เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 จังหวัดแพร่ โดยใช้ชื่อโครงการ"ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์กรมป่าไม้ ด้วยวิถีชีวิตพอเพียง" โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 74 คน มีการบรรยายเรื่องการปลูกข้าวเพื่อขยายเมล็ดพันธุ์ และการปลูกพืชผลทางการเกษตรตามวิถีชีวิตพอเพียง และลดการใช้สารเคมี พร้อมทั้งรับฟังแนวคิดในเรื่องการปรับตัวในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน พร้อมทั้งรับฟังสิทธิประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และการให้สวัสดิการต่าง ๆ จาก นายชัยยันต์ คำป้อ ประธานฝ่ายกิจกรรม