ภาพข่าวเยี่ยมดูงาน

สอ.กองบัญชาการกองทัพไทย จก. เยี่ยมชมระบบงาน วันที่ 13 ตุลาคม 2553


สอ.กองบัญชาการกองทัพไทย จก.
เยี่ยมชมระบบงาน
วันที่ 13 ตุลาคม 2553

พันเอกยุทธเดช พุฒตาล รองประธานกรรมการ สอ.กองบัญชาการกองทัพไทย จก.
นำคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการเงิน บัญชี และสารสนเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการบริหารกิจการของสหกรณ์ และการให้บริการสมาชิกด้านอื่น ๆ
โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการท่านอื่นๆ ให้การต้อนรับ
และนายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการ ทำหน้าที่บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร