มุมผู้แทนสมาชิก

การจัดตั้งศูนย์ประสานงานสมาชิก กลุ่มจังหวัดเชียงราย

           จัดตั้งศูนย์ประสานงานสมาชิก                           
                     กลุ่มจังหวัดเชียงราย

        ในปี 2554 สอ.ปม. ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสมาชิกกลุ่มจังหวัดเชียงราย ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสมาชิกและผู้แทนสมาชิก มีสถานที่ได้ที่สามารถพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในกิจกรรมของสหกรณ์ ซึ่งนับว่าเป็นศูนย์ประสานงานสมาชิกลำดับที่ 3 ของสหกรณ์ ต่อจากกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกลุ่มจังหวัดสงขลา ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสมาชิกและผู้แทนสมาชิกให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น