สวัสดิการสำหรับสมาชิก

สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของสมาชิก