ข่าวสารสหกรณ์

สอ.กรมป่าไม้ จก. ดูงาน สอ.ธกส. จก. วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561

      

                         สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ศึกษาดูงาน 

                       ระบบบริหารงานสหกรณ์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

         ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด

     
         นายถาวร ตั้งวงศ์ถาวรกิจ รองประธานกรรมการ สอ.ธกส. จำกัด ได้กล่าวต้อนรับ ที่ปรึกษา นายวิชิต สนธิวณิช และเจ้าหน้าที่ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด   
นายมนตรี สังวราภรณ์ ผู้จัดการ สอ.ธกส. จำกัด นำเสนอข้อมูลของสหกรณ์ ผลการดำเนินงานของสหกรณ์   นางสาวนฤมล เลิศจิรกุล หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอระบบข้อมูลบริหารงานสหกรณ์
 

  UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage