ภาพข่าวเยี่ยมดูงาน

สอ.กรมทางหลวง จก. เยี่ยมชมงาน วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562

 
สอ.กรมทางหลวง จก. ศึกษาดูงาน สอ.กรมป่าไม้

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562

                  นางอรฉันท์ ทรัพย์พันธุ์พงศ์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด  นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 12 ท่าน ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ในเรื่องการจัดทำ TOR การพัฒนาระบบไอที การบริหารจัดการสหกรณ์ โดยมีนายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม และนายณรงค์ มหรรณพ ร่วมให้การต้อนรับ

                                      
UploadImage
                                               

                                               UploadImage
                                         นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ บรรยายเกี่ยวกับการให้บริการสมาชิก

                                      UploadImage   

     นางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ บรรยายเกี่ยวกับการให้สวัสดิการสมาชิกและสมาชิกสมทบ

                                               UploadImage

                                     นางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล บรรยายเกี่ยวกับ การใช้บัตร ATM Click CO-OP Card

                                                UploadImage
   
                    นายวีระชัย ข่ายสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ  บรรยายเกี่ยวกับระบบเซริฟเวอร์ของสหกรณ์

                                                UploadImage
 
                                                  นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ  ผู้จัดการ สอ.ปม. พาเยี่ยมชมฝ่ายต่าง ๆ 
                                                UploadImage
                    
                               นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.ปม. กล่าวต้อนรับ สอ.กรมทางหลวง จก.

                                                UploadImage

                                                UploadImage
              
                                                                                ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก