ข่าวน่าสนใจ

ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท ไม่ต้องเสียภาษี

นายทะเบียนสหกรณ์ยืนยัน
เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์
ไม่ต้องเสียภาษี
ตามประมวลรัษฎากร ม. 42 (8)(ข)

          สืบเนื่องมาจากประกาศอธิบดีกรมสรรพกร วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เกี่ยวกับภาษีเงินได้ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ (ฉบับที่ 351) (ข้อ1) ได้ยกเลิกประกาศเดิม(ฉบับที่ 64) วันที่ 4 ตุลาคม 2539 จึงอาจทำให้สมาชิกและสมาชิกสมทบบางท่านเกิดความกังวลเกี่ยวกับการเสียภาษี จากการได้รับดอกเบี้ยเงินฝากนั้น
 
          นายทะเบียนสหกรณ์ได้ออกคำชี้แจงเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ยืนยันว่า ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ไม่ต้องเสียภาษี ตามประมวลรัษฎากร ว่าด้วยเรื่องการยกเว้นภาษีเงินได้ ตามมาตรา 42 (8) มีความดังต่อไปนี้
(ก) ดอกเบี้ยสลากออมสินหรือดอกเบี้ยเงินฝากออมสินของรัฐบาลเฉพาะประเภทเผื่อเรียก
(ข) ดอกเบี้ยทุกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ที่ได้รับจากสหกรณ์
 
          สำหรับประกาศของกรมสรรพากรนั้น เกี่ยวข้องกับเงินฝากประจำตามมาตรา 40(4)(ก) ซึ่งประกาศฉบับใหม่นี้ได้ออกโดยอำนาจตามความในมาตรา 4 วรรค 2 ของพระราชกฤษฎีกา เกี่ยวเงินฝากประจำของธนาคาร สหกรณ์ และการฝากเงินตามศาสนาอิสลามต้องเสียภาษีตามเงื่อนไข
 
          ซึ่งประกาศดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ที่ได้รับการยกเว้นภาษีตามตามประมวลรัษฎากร ม. 42 (8)(ข) แต่อย่างใด จึงเท่ากับว่าสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ฝากเงินออมทรัพย์กับสหกรณ์ยังคงได้รับสิทธิยกเว้นภาษีตามประมวลรัษฎากร เช่นเดิม
 
          สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามคำชี้แจงของนายทะเบียนสหกรณ์ตามเอกสารแนบท้ายข่าวนี้

 
UploadImage

เอกสาร