ภาพข่าวเยี่ยมดูงาน

สอ.พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ สยาม จก. เยี่ยมชมงาน วันพฤหัสที่ 25 กรกฎาคม 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย

และบริหารธุรการ สยาม จำกัด เยี่ยมชมงาน วันพฤหัสที่ 25 กรกฎาคม 2562


คุณบรรเจิด กาญจนพยัคฆ์ รองประธานกรรมการดำเนินการคนที่ 1  สอ.กองพนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ สยาม จำกัด นำคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 12 ท่าน เยี่ยมชมงานสหกรณ์ เวลา 09.30 น. ในด้านการบริการสหกรณ์ออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ การลงทุน และการบริหารงานทั่วไป โดยมี คุณวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ คุณจงเจริญ กิจสำราญกุล รองประธานกรรมการดำเนินการ คุณวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ
 
UploadImage
คุณวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ คุณวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

UploadImage
คุณเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ บรรยายเรื่องการใช้บริการ ATM Click CO-OP Card

UploadImage
คุณพิศิษฐ จันทร์คุณาภาส รองผู้จัดการ และคุณเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ บรรยายเรื่องการบริการของฝ่ายต่าง ๆ

UploadImage
คุณวีระชัย ข่ายสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณสุวารี ใยเผือก เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

UploadImage
คุณเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ในห้องสำนักงาน สอ.กรมป่าไม้ จำกัด

UploadImage
คุณวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สอ.พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ สยาม จำกัด

UploadImage
คุณบรรเจิด กาญจนพยัคฆ์ รองประธานกรรมการดำเนินการคนที่ 1  สอ.กองพนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ สยาม จำกัด ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้

UploadImage
คุณภาราดา หินอ่อน รองผู้จัดการ บรรยายสรุปภาพรวมเรื่องการบริหารงานสหกรณ์

UploadImage
คุณพงศธร สุวรรณภิญโญกุล หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการลงทุน บรรยายเรื่องการลงทุน

UploadImage
มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน