ข่าวน่าสนใจ

สมาชิกเกษียณได้อะไรบ้าง??

เพราะมีท่าน..จึงมีเรา
          สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ขอขอบคุณสมาชิกอาวุโสที่กำลังจะเกษียณอายุราชการ ในปี 2562 ทุกท่าน ที่ร่วมเดินทางกันมาจนถึงวันนี้ ด้วยสิทธิ์พิเศษเฉพาะสมาชิกเกษียณอายุราชการเท่านั้น กับ 2 สวัสดิการพิเศษ

1. สวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก
          ตอบแทนสมาชิกเมื่ออายุครบ 60 ปี และมีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี (การนับอายุ ให้นับถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกปี) โดยจ่ายเงินสวัสดิการในเดือนตุลาคม เพียงครั้งเดียว จ่ายให้ตั้งแต่ 2,000 บาท แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 10,000 บาท
2. สวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส
          เมื่อท่านอายุ 61 ปีขึ้นไป และมีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี (การนับอายุ ให้นับถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกปี) สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการให้ท่านทุก ๆ ปี ในเดือนตุลาคม ตามอายุการเป็นสมาชิก
 
          สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เราสัญญาว่าเราจะดูแลท่านด้วยใจตลอดไป ดังเช่นอุดมการณ์สหกรณ์ “ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน” 

   
UploadImage