กิจกรรมสมาชิก

ประมวลภาพการประเมินศูนย์ประสานงานสหกรณ์

ประมวลภาพการประเมินศูนย์ประสานงานสหกรณ์

          ในวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2562 และวันที่ 3 – 6 กันยายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ออกตรวจเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ โดยคณะกรรมการ เพื่อประเมินคุณภาพในการให้บริการสมาชิก ที่อยู่ในพื้นที่ให้สามารถเข้าถึงข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ รวมถึงการจัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆ ให้สมาชิกตามพื้นที่ส่วนภูมิภาคให้สามารถติดต่อสหกรณ์ได้ง่ายขึ้น โดยในปีนี้สหกรณ์ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ รวม 6 ศูนย์ประสานงาน จากทั้งหมด 10 ศูนย์ฯ ด้วยกัน ดังนี้

1. ศูนย์ประสานงานจังหวัดขอนแก่น
UploadImage

2. ศูนย์ประสานงานจังหวัดนครราชสีมา
UploadImage

3. ศูนย์ประสานงานจังหวัดตาก
UploadImage

4. ศูนย์ประสานงานจังหวัดลำปาง
UploadImage

5. ศูนย์ประสานงานจังหวัดแพร่
UploadImage

6. ศูนย์ประสานงานจังหวัดเชียงราย
UploadImage