กิจกรรมสมาชิก

ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมสมาชิกและการให้บริการสมาชิกส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1

ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมสมาชิกและการให้บริการสมาชิกส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1

สอ.ปม.ได้จัดโครงการฝึกอบรมสมาชิกและการให้บริการสมาชิกส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ได้จัดโครงการฝึกอบรมสมาชิกและการให้บริการสมาชิกส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ได้รับเกียรติจาก นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) โดยมีนายณรงค์ มหรรณพ ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และเป็นผู้บรรยายเรื่อง “หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ และบทบาท หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์” นายอนุชิต แตงอ่อน กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก บรรยายเรื่อง “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ของสหกรณ์” พร้อมกันนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์ได้ร่วมเดินทางเพื่อให้บริการทั้งการรับสมัครสมาชิก/สมาชิกสมทบ และรวมถึงการเปิดบัญชีเงินฝาก โดยมีสมาชิกและสมาชิกสมทบให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และในช่วงบ่ายยังมีโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ทำน้ำยาอเนกประสงค์ โดยมีนางสายพิณ สุขสบาย เป็นผู้บรรยาย เพื่อเสริมสร้างให้สมาชิกได้เรียนรู้และสามารถนำไปใช้เพื่อสร้างประโยชน์และสร้างวิชาชีพให้กับตนเองต่อไป
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage