กิจกรรมสมาชิก

ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมสมาชิกและการให้บริการสมาชิกส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2

ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมสมาชิกและการให้บริการสมาชิกส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2

สอ.ปม.ได้จัดโครงการฝึกอบรมสมาชิกและการให้บริการสมาชิกส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 สหกรณ์ได้จัดโครงการฝึกอบรมสมาชิกและการให้บริการสมาชิกส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2 ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ได้รับเกียรติจาก นายกมลชัย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) โดยมีนายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการ เป็นผู้กล่าวรายงาน นายสุภาพ คำแฝง กรรมการ บรรยายเรื่อง “หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ และบทบาท หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์” นายภูดิท จันทะเรือง กรรมการและเลขานุการ บรรยายเรื่อง “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ของสหกรณ์” พร้อมกันนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์ได้ร่วมเดินทางเพื่อให้บริการทั้งการรับสมัครสมาชิก/สมาชิกสมทบ และรวมถึงการเปิดบัญชีเงินฝาก โดยมีสมาชิกและสมาชิกสมทบเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 98 คน และในช่วงบ่ายยังมีโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ทำน้ำยาอเนกประสงค์ เพื่อเสริมสร้างให้สมาชิกได้เรียนรู้และสามารถนำไปใช้เพื่อสร้างประโยชน์และสร้างวิชาชีพให้กับตนเองต่อไป

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage