ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ ครบรอบ 41 ปี

ประมวลภาพกิจกรรม
วันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ ครบรอบ 41 ปี
และโครงการสุขใจวัยเกษียณ
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562
ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
ร่วมถวายสักการะพระพุทธไตรสสตวรรษาณุสรณ์ พระพรหมและพระบรมรูปรัชกาลที่ 5

UploadImage
คุณวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ กล่าวเปิดโครงการ

UploadImage
มอบทุนการศึกษาโรงเรียนชุมชนรอบข้าง

UploadImage

UploadImage

UploadImage
สมาชิกอาวุโสในยุคบุกเบิกสหกรณ์ กล่าวความรู้สึกที่มีต่อสหกรณ์

UploadImage

UploadImage

UploadImage
การถวายภัตราหารเพล สังฆทาน เครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์

UploadImage

UploadImage
การบรรยาย เรื่อง สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับหลังจากเกษียณอายุราชการ โดย คุณณรงค์ มหรรณพ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และคุณภาราดา หินอ่อน รองผู้จัดการ

UploadImage

UploadImage

UploadImage
กิจกรรมการโครงการ สุขใจวัยเกษียณ การบรรยาย เรื่อง การดูแลสุขภาพในวัยเกษียณ โดย รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
การรับมอบของที่ระลึกจากองค์กรต่าง ๆ ที่มาร่วมแสดงความยินดี