ข่าวสารสหกรณ์

สานสัมพันธ์ภาคีสหกรณ์บางเขน ประจำปี 2562

 

                               สานสัมพันธ์ภาคีสหกรณ์บางเขน ประจำปี 2562

                                        เมื่อวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2562 

                                ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จ.ชลบุรี

           กลุ่มสมาชิกภาคีสหกรณ์บางเขน เกิดจากการรวมกลุ่มของสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ จำนวน 12 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำกัด สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 

               โดยทั้ง 12 สหกรณ์ ได้ตกลงร่วมมือกันช่วยเหลือกันภายใต้กรอมความร่วมมือ ด้านการเงินและสารสนเทศ และความร่วมมือด้านขบวนการสหกรณ์และสังคม และกำหนดให้มีการสัมมนาภาคีสหกรณ์บางเขนในแต่ละปี และมีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด ได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพร่วมกันในการจัดการสัมมนาดังกล่าว

                   สำหรับเจ้าภาพ ปี 2563 ได้แก่ สอ.กรมปศุสัตว์ จำกัดและสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด


                              UploadImage

                         พิธีเปิดการประชุมสัมมนาภาคีสหกรณ์บางเขน ประจำปี 2562

                     โดย นายสมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์ รองประธานกรรมการ สอ.กรมประมง จำกัด

                      
UploadImage

                                 พิธีมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคีสหกรณ์บางเขน ประจำปี 2562

                               UploadImage

                               UploadImage

                                                              คณะกรรมการแต่ละสหกรณ์ เข้าร่วมฟังการบรรยาย
                              UploadImage

                        การบรรยายเรื่อง "สุขภาพกับการทำงานและความรู้เรื่องน้ำมันกัญชารักษาโรค"
                                              โดยพันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา


                                                  
                             UploadImage


                                                      พิธีมอบธงภาคีสหกรณ์บางเขนให้แก่เจ้าภาพปี 2563
                           ได้แก่ สอ.กรมปศุสัตว์ จำกัด และ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด