ภาพกิจกรรม

สอ.ชุมชนมหานครอุลซัน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ดูงาน สอ.กรมป่าไม้ จก.   
     สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมชนมหานครอุลซัน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

                  ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย. 62 คณะประธานกรรมการ จากสภาสหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมชนมหานครอุลซัน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 16 ท่าน ศึกษาดูงานสอ.กรมป่าไม้ จก. โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ สอ.กรมป่าไม้ จก. ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน ณ ชั้น 1 สอ.กรมป่าไม้ จก.

         UploadImage

          นางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ ได้แนะนำผังโครงสร้างกรรมการและเจ้าหน้าที่ และได้บรรยายเรื่อง บัตร ATM Click CO-OP Card และแนะนำเรื่องการบริการต่าง ๆ ณ เคาเตอร์บริการสมาชิก

               
UploadImage
                      UploadImage

                      UploadImage
            
                
UploadImage

               นายวีระชัย ข่ายสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
                       UploadImage

                                                                                        เยี่ยมชมดูงาน ณ ชั้น 3
                 
UploadImage

                        นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.กรมป่าไม้ จก. ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ คณะประธานกรรมการ จากสภาสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนมหานครอุลซัน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

                   
UploadImage

                          UploadImage

                           นายพงศธร สุวรรณภิญโญกุล หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการลงทุน ได้แนะนำรายนามคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด และได้บรรยายเรื่อง การบริหารงานและภาพรวมของสหกรณ์

                  
UploadImage
                                                                                         ถาม- ตอบ ในประเด็นต่าง ๆ
                  


                        UploadImage

                        UploadImage

                         UploadImage
        
                                                                            มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน