ภาพข่าวเยี่ยมดูงาน

สอ.ชุมชนมหานครอุลซัน ประเทศเกาหลี ดูงาน สอ.กรมป่าไม้ จก. วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย. 62

                              

 สอ.ชุมชนมหานครอุลซัน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ดูงาน สอ.กรมป่าไม้ จก.

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย. 62 คณะประธานกรรมการ จากสภาสหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมชนมหานครอุลซัน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 16 ท่าน ศึกษาดูงานสอ.กรมป่าไม้ จก. โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ สอ.กรมป่าไม้ จก. ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน ณ ชั้น 1 สอ.กรมป่าไม้ จก.

 

                       UploadImage

                         นางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ ได้แนะนำผังโครงสร้างกรรมการและเจ้าหน้าที่ และได้บรรยายเรื่อง บัตร ATM Click CO-OP Card และแนะนำเรื่องการบริการต่าง ๆ ณ เคาเตอร์บริการสมาชิก

               
UploadImage

                       UploadImage

                       UploadImage

               UploadImage    

                      
  นายวีระชัย ข่ายสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
               
UploadImage                                                                                           เยี่ยมชมดูงาน ณ ชั้น 3
                       
                       UploadImage

                                นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.กรมป่าไม้ จก. ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ คณะประธานกรรมการ จากสภาสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนมหานครอุลซัน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
               
UploadImage

                       UploadImage

                                 นายพงศธร สุวรรณภิญโญกุล หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการลงทุน ได้แนะนำรายนามคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด และได้บรรยายเรื่อง การบริหารงานและภาพรวมของสหกรณ์

                
UploadImage
                                                                 ถาม- ตอบ ในประเด็นต่าง ๆ
                
UploadImage

                        UploadImage
                  
                        


                        UploadImage
                                             

                                            มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน