ข่าวน่าสนใจ

เปิดแล้ว!! เงินกู้สามัญดิจิทัล เปิดให้กู้ผ่านเคาน์เตอร์ หรือส่งคำขอกู้ทางไปรษณีย์ เป็นการชั่วคราว

เปิดแล้ว!! เงินกู้สามัญดิจิทัล
เปิดให้กู้ผ่านเคาน์เตอร์ หรือส่งคำขอกู้ทางไปรษณีย์ เป็นการชั่วคราว
ได้ตั้งแต่วันนี้ จนกว่า
Mobile Application จะแล้วเสร็จ

เงินกู้สามัญดิจิทัลเป็นหนึ่งในบริการใหม่ของสหกรณ์ ผ่านแพลตฟอร์มในระบบดิจิทัล ตามโครงการ “Forest CO-OP Digital 2020” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่ต้องการจะกู้เงินสามัญ โดยที่สามารถยื่นคำขอกู้เพียงครั้งเดียว จากนั้นจะสามารถกู้ผ่านระบบ Mobile Application ของสหกรณ์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และอนุมัติเงินกู้ภายใน 30 วินาที ซึ่งลดความยุ่งยากในการเตรียมเอกสารแบบการกู้สามัญทั่วไปและการหาบุคคลค้ำประกัน เนื่องจากเป็นการกู้โดยใช้ทุนเรือนหุ้นของสมาชิกเป็นหลักประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 50% ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน โดยสามารถกู้สามัญดิจิทัลสะสมสูงสุดได้ไม่เกิน 300,000 บาท ผ่อนชำระสูงสุด 144 งวด (จำนวนงวดต้องไม่เกินอายุราชการคงเหลือ)  อัตราดอกเบี้ย 6.10% ต่อปี ทั้งนี้ จำนวนเงินให้กู้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้สามัญทุกประเภทแล้วต้องไม่เกิน 3 ล้านบาท และต้องมีสัดส่วนของจำนวนเงินชำระหนี้รายเดือนไม่เกิน 70% ของเงินได้รายเดือนของสมาชิก ตลอดอายุสัญญา
 
 
UploadImage
 
 
เงินกู้สามัญดิจิทัล ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยบรรเทาทุกข์ของสมาชิก ที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินแต่ไม่สามารถกู้ฉุกเฉินได้ เนื่องจากการกู้ฉุกเฉินเป็นเงินกู้ที่ผ่อนชำระในระยะสั้นเพียง 12 งวดเดือน จึงทำให้สมาชิกต้องรับภาระการผ่อนชำระหนี้เกิน 70% ตามที่ระเบียบสหกรณ์ได้กำหนดไว้ แต่ให้สมาชิกสามารถมากู้สามัญดิจิทัลแทนได้ เพราะเงินกู้สามัญดิจิทัลนำไปหักกลบเงินกู้ฉุกเฉินและขยายงวดผ่อนชำระได้ยาวถึง 144 งวด ซึ่งจะลดจำนวนเงินในการผ่อนชำระต่อเดือนให้น้อยลงได้อีกด้วย
 
UploadImage
 
 
หากท่านสมาชิกต้องการทราบสิทธิ์การกู้สามัญดิจิทัลของท่านโดยละเอียด ว่าสามารถกู้เพิ่มได้หรือไม่ โปรดส่งสลิปเงินเดือนมายังสหกรณ์ทางช่องทางดังนี้
Fax : 02 579 9774, 02 579 7356
Line : @forestcoop
E-mail :
forestcoop@gmail.com
ไปรษณีย์ : ตู้ ปณ.169 ปณศ.จตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร : 02 579 7070

 
ทั้งนี้ การให้เงินกู้สามัญดิจิทัลผ่าน Mobile Application ตามโครงการ “Forest CO-OP Digital 2020 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้บริการได้อย่างสมบูรณ์ปลายเดือนมีนาคม 2563 ขณะนี้ สหกรณ์ฯ อยู่ในระหว่างการพัฒนาและทดสอบระบบ แต่เพื่อเป็นการช่วยเหลือท่านสมาชิกที่มีความจำเป็น และมีความความเดือดร้อน สหกรณ์จึงเปิดให้บริการเงินกู้สามัญดิจิทัลผ่านเคาน์เตอร์สหกรณ์ หรือส่งทางไปรษณีย์ เป็นการชั่วคราว โดยสามารถยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 จนกว่า Mobile Application จะแล้วเสร็จ

 
UploadImage

เอกสาร