ภาพข่าวเยี่ยมดูงาน

ผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดูงานระบบสหกรณ์ 30 มกราคม 2550


ผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์
ดูงานระบบสหกรณ์
30 มกราคม 2550

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ เยี่ยมชมศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้
และประโยชน์ในการกำหนดแนวทางการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
เพื่อพนักงานบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
รวมทั้งการเยี่ยมชมดูงานด้านประสิทธิภาพการให้บริการสมาชิก
สหกรณ์ ATM การจัดสวัสดิการและการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ของสหกรณ์
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550
โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการ
คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้การต้อนรับ
และนายวิชิต สนธิวณิช กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมชี้แจงและบรรยายสรุป