ภาพข่าวเยี่ยมดูงาน

สอ.ครูน่าน ทัศนศึกษาและเยี่ยมชมดูงาน 23 เมษายน 2550


สอ.ครูน่าน
ทัศนศึกษาและเยี่ยมชมดูงาน
23 เมษายน 2550

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด
ทัศนศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารการจัดการ
การให้บริการสมาชิก สหกรณ์ ATM การจัดสวัสดิการ
และการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ของสหกรณ์
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550
โดยมีนางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ ประธานกรรมการ
คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
และนายวิชิต สนธิวณิช กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ บรรยายสรุป