สวัสดิการสำหรับสมาชิก

สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก

สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก

หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ

1. ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. ยื่นขอรับสวัสดิการพร้อมสำเนาประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา ภายในกำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้นหรือชั้นสูง หรือได้รับอนุมัติปริญญาบัตร

3. สหกรณ์จะนำฝากเงินสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์

4. จ่ายให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาต่อหนึ่งประกาศนียบัตรหรือหนึ่งปริญญาบัตร ดังนี้

  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้นถึงระดับปริญญาตรี จำนวน 1,000 บาท
  • ระดับปริญญาโทร จำนวน 2,000 บาท
  • ระดับปริญญาเอก  จำนวน 3,000 บาท
UploadImage

เอกสารประกอบ

1.  ใบคำขอรับสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก  www.025798899.com ข้อ 4.1 

2.  สำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น หรือชั้นสูง สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา ภายในกำหนดเวลา  1 ปี นับแต่วันที่สำเร็จการศึกษาหรือได้รับอนุมัติปริญญาบัตร

3.  สำเนาบัตรประจำประชาชนของสมาชิก

4.  สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก


เอกสาร