ข่าวสารสหกรณ์

อบรมหลักสูตรการเงินสำหรับนักบริหาร ที่ไม่ใช่นักการเงิน วันเสารที่ 22 พ.ย.57

 

                อบรมหลักสูตร"การเงินสำหรับนักบริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน"
                     
                          วันเสารที่ 22  พฤศจิกายน  2557

        ณ ห้องประชุม1 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


                  "งบการเงิน" เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ และมักถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน  ผู้บริหารทุกคน แม้ไม่ได้ทำงานด้านการเงินโดยตรง แต่ก็ควรจะได้รับความรู้และทำความเข้าใจตลอดจนได้รับการพัฒนาทักษะเบื้องต้น เพื่อรู้จักใช้ข้อมูลในงบการเงิน สามารถสื่อความหมายด้านการเงิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับความเสื่ยงที่จะเกิดขึ้น  

                   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเงินสำหรับนักบริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้แทนสมาชิกกลุ่่มภาคีสหกรณ์บางเขน, ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ,ที่ปรึกษากรรมการเจ้าหน้าที่และสหกรณ์
 เพื่อให้เข้าใจเทคนิคการอ่านและวิเคราะห์รายการงบดุล กระแสเงินสด
และงบกำไรขาดทุน และวิธีการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

ลงทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

พิธีกร โดยคุณ ปฐมพร ประกอบปราณ และคุณพงศธร  สุวรรณภิญโญกุลนายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ กล่าวรายงานต่อรองประธานกรรมการ

 

นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการ กล่าวเปิดโครงการ อบรมหลักสูตรในครั้งนี้

นายทรงชัย พุทธิมาโนชย์    วิทยากรคนเก่ง ที่มีเทคนิคการอบรมที่สนุกสนาน  ทำให้เข้าใจหลักสูตรง่าย