ข่าวสารสหกรณ์

สหกรณ์สัญจร จ.สงขลา 31 กรกฎาคม 2551


สหกรณ์สัญจร
จ.สงขลา
31 กรกฎาคม 2551

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
จัดโครงการสัญจร ศึกษาประชาสัมพันธ์ และดูงาน
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551
เพื่อพบปะสมาชิก และประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ให้กับ
สมาชิกที่อยู่ต่างจังหวัด ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารสหกรณ์มากขึ้น
โดยมี นายพิณ เกื้อกูล ประธานกรรมการ
นายชัยยันต์ คำป้อ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
นำทีมกรรมการและเจ้าหน้าที่เข้าพบปะสมาชิก