ข่าวสารสหกรณ์

สายใยที่ไม่เกษียณ 2551 โรงแรมวรบุรี อโยธยา จ. อยุธยา 26 -27 กรกฎาคม 2551


สายใยที่ไม่เกษียณ 2551
โรงแรมวรบุรี อโยธยา จ. อยุธยา
26 -27 กรกฎาคม 2551

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
จัดโครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์สมาชิกเกษียณอายุราชการประจำปี 2551
โดยมีนายพิณ เกื้อกูล ประธานกรรมการดำเนินการ
มอบของที่ระลึกและทุนบำเหน็จสำหรับสมาชิกเกษียณ
การบรรยายเรื่องสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกเกษียณอายุราชการ
โดยนายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี กรรมการทำหน้าทีผู้จัดการ
และการบรรยายเรื่อง สุขภาพดี อายุยืนยาว โดย พญ. ตรีธันว์ ศรีวิเชียร
ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชปฏิบัติครอบครัว รพ. พระนครศรีอยุธยา
และในครั้งนี้ยังได้ไปเยี่ยมชมศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
นมัสการหลวงพ่อที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดมงคลบพิทธ วัดนิเวศธรรมประวัติ
และเยี่ยมชมพระราชวังบางประอิน ฯลฯ
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2551