ข่าวสารสหกรณ์

สัมมนากรรมการเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2553 19-21 มีนาคม 2553


สัมมนากรรมการเจ้าหน้าที่
ประจำปี 2553
19-21 มีนาคม 2553


สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จัดให้มีการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ เรื่องแผนปฏิบัติงานสหกรณ์ ประจำปี 2553 ณ โรงแรมโกลเด้นไพน์ บีช รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีเป้าหมาย เพื่อดำเนินงานสหกรณ์ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ประจำปี 2552 – 2555 ตามวิสัยทัศน์

เป็นองค์กรการเงินของสมาชิกที่มั่นคง สู่วิถีชีวิตพอเพียง

เป็นเลิศด้านบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอื้ออาทรต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และคณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกัน กำหนดแผนปฏิบัติงานโครงการต่างๆ
ที่จะดำเนินการในปี 2553 เพื่อบริการสมาชิกในด้านการเงิน ด้านสวัสดิการที่เป็นประโยชน์
แก่สมาชิกให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2553 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านแสงอรุณ จำกัด อ.ทับสะแก จ. ประจวบคีรีขันธ์
ในด้านการบริหารจัดการ ด้านการให้บริการแก่สมาชิก และระบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
โดยมีคุณเกษราวรรณ จันทร์ฉาย ประธานกรรมการดำเนินการ คุณเพ็ญสิริ จันทนะโสตถิ์ ผู้จัดการ รวมทั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี