ข่าวสารสหกรณ์

สอ.ปม.จัดสัมมนาผู้แทนสมาชิก ณ โรงแรมเวียงทอง จ.ลำปาง วันที่ 11-12 กันยายน 2553


สอ.ปม.จัดสัมมนาผู้แทนสมาชิก
ณ โรงแรมเวียงทอง จ.ลำปาง
วันที่ 11-12 กันยายน 2553

สอ.ปม.ได้จัดโครงการสัมมนาผู้แทนสมาชิก เรื่องการดำเนินกิจการ การจัดสวัสดิการแก่สมาชิกของสหกรณ์ ฯ
โดยมีการระดมสมองเกี่ยวกับ การดำเนินกิจการของสหกรณ์ ออกเป็น4 ด้าน ด้านการออม
การให้เงินกู้ การลงทุน และเทคโนโลยสารสนเทศและการให้บริการสมาชิก
เพื่อให้ผู้แทนสมาชิกรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก และส่งเสริมความรู้ในหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์ และการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและบริการสังคม เพื่อพัฒนาเครือข่ายกลุ่มสมาชิกและผู้แทนสมาชิกให้เข้มแข็ง
โดยในงานนี้ ได้เชิญ นายเนธิภัททิก์ เสฏฐิตานันท์ อัยการพิเศษประจำกรม สำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง มาบรรยายและให้ความรู้ในเรื่องของ “ความผิดและโทษของการปลอมแปลงเอกสาร”
ให้กับผู้แทนสมาชิกเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวที่จะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาระบบและขบวนการสหกรณ์