การสมัครสมาชิก
 13,798

ใครบ้างสมัครสมาชิกสหกรณ์ได้?

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด พ.ศ.2547 ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสมาชิก ดังนี้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือเคยเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

สมัครได้อย่างไร

- ใบสมัครสมาชิก (ต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครเป็นผู้รับรอง)

- หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

- หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน

- ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มสหกรณ์

- หนังสือแจ้งความประสงค์การทำประกันชีวิตกลุ่ม

- คำขอใช้บริการบัตร สหกรณ์เอทีเอ็ม

- คำขอและสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (กรณีต้องการกู้ฉุกเฉิน)

เอกสารที่ใช้แนบการสมัครสมาชิก

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ

- สลิปเงินเดือน เดือนสุดท้าย 2 ฉบับ

- รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

- ผู้สมัครเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละ 100 บาท ( สหกรณ์จะหัก ณ ที่ จ่าย จากเงินได้รายเดือนของผู้สมัคร)

วิธีการส่งใบสมัครสมาชิก

ยื่นใบสมัครสมาชิกด้วยตนเองที่สหกรณ์

ยื่นใบสมัครสมาชิกผ่านผู้แทนสมาชิก

ส่งใบสมัครสมาชิกทางไปรษณีย์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

ตู้ ป.ณ. 169 ปณศ.จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์อื่น

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้ายหรือโอนมารับราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วิธีการโอนมาเป็นสมาชิกสหกรณ์

ยื่นใบสมัครสมาชิกถึงสหกรณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (ต้องมีผู้บังคับบัญชารับรอง)

พร้อมบันทึกแจ้งความประสงค์ขอโอนสมาชิกภาพเมื่อรับเป็นสมาชิกแล้วสหกรณ์จะติดต่อกับสหกรณ์เดิมเพื่อ

1. ขอรับโอนเงินค่าหุ้น

2. ชำระเงินกู้ของสมาชิกที่ค้างอยู่กับสหกรณ์เดิม (ถ้ามี) และให้สมาชิกมาผ่อนชำระต่อกับสหกรณ์ตามที่กำหนดในระเบียบ

3. สิทธิใด ๆ หากมีเงื่อนไขเกี่ยวกับอายุการเป็นสมาชิกให้มีสิทธินับเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์เดิมรวมด้วย ทั้งนี้ไม่รวมถึงสวัสดิการสมาชิกที่มีการกำหนดเงื่อนไขตามอายุการเป็นสมาชิก ให้นับอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่โอนย้ายมาเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

สมัครได้อย่างไร
  • แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก
  • ตัวอย่างการกรอกใบสมัครสมาชิก