คณะกรรมการ

คณะกรรมการ


นายวิชิต สนธิวณิช
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ

นายจงเจริญ กิจสำราญกุล
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม
รองประธานกรรมการ คนที่ 3

นายประสิทธ์ นิ่มนวลฉวี
เหรัญญิก

นายอนุชิต แตงอ่อน
ผู้ช่วยเหรัญญิก

นายณรงค์ ทองขจร
กรรมการ

นายณรงค์ มหรรณพ
กรรมการ

นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์
กรรมการ

นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง
กรรมการ

นายชัยยันต์ คำป้อ
กรรมการ

นายสุภาพ คำแฝง
กรรมการ

นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์
กรรมการ

นายภูดิท จันทะเรือง
กรรมการ

นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์
เลขานุการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ


นายธนโรจน์ โพธิสาโร
ที่ปรึกษา

นายสมศักดิ์ อังศุโกมุทกุล
ที่ปรึกษา

คณะกรรมการอำนวยการ


นายจงเจริญ กิจสำราญกุล
ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ

นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
ประธานคณะกรรมการอำนวยการ

นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์
กรรมการ

นายชัยยันต์ คำป้อ
กรรมการ

นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์
กรรมการ

นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้


นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการเงินกู้

นายอนุชิต แตงอ่อน
ประธานคณะกรรมการเงินกู้

นายณรงค์ มหรรณพ
กรรมการ

นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง
กรรมการ

นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
กรรมการ

นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์


นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม
ที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายณรงค์ มหรรณพ
ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายณรงค์ ทองขจร
กรรมการ

นายสุภาพ คำแฝง
กรรมการ

นายภูดิท จันทะเรือง
กรรมการ

นายอนุชิต แตงอ่อน
กรรมการและเลขานุการ